Asset Publisher Asset Publisher

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Na gruntach Nadleśnictwa Bielsko jest jeden użytek ekologiczny: 

„Uroczysko Jesionka"– położone w Gm. Jaworze, powołane zostało Rozporządzeniem nr 14/03 Wojewody Śląskiego z dn. 26.06.2003. Powierzchnia użytku ekologicznego wynosi 1,10 ha. Są to źródliska potoku Jesionka z charakterystyczną, unikatową florą, zlokalizowane w Obr. Wapienica,  w leśnictwie Jaworze, oddz. 179f, ha.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa znajduję się jeszcze jeden użytek:

„Żabiniec" – położony w mieście Bielsko – Biała, w obrębie ewid. Mikuszowice, powołany Uchwałą nr LX/1911/2006 Rady Miejskiej w Bielsku Białej z 27 czerwca 2006; chronione jest ujście cieku wodnego. Obejmuje grunty nieleśne, Skarbu Państwa, o powierzchni 0,79 ha.