Asset Publisher Asset Publisher

Mała Retencja w Górach edycja 2016-2022

Nazwa projektu: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich."

Planowany okres realizacji: 2016-2023 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w górskich ekosystemach leśnych. Podjęte działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań dotyczących zabezpieczenia lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach górskich.

Cele uzupełniające:

• odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej;

• ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych. Monitoring będzie obejmował również kontynuację monitoringu wykonanego w ramach projektu małej retencji górskiej zrealizowanego w ramach POIiŚ 2007-2013, co pozwoli na uzyskanie cennych danych z wielolecia.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 400 tys. m³ wody.

Wartość projektu:

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 265 950 932,22 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 198 210 514,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 168 478 936,90 zł

W Nadleśnictwie Bielsko w ramach MRG 2, w latach 2017-2020 zostały zrealizowane następujące działania:

Przebudowa i budowa budowli spowalniających spływ wody, niedostosowanych do wód wezbraniowych w zlewni potoku Leśniówka, leśnictwo Lipnik (fot. 1-4).

Rozbiórka i modernizacja budowli niedostosowanych do wód wezbraniowych  na potoku Bysterka, leśnictwo Bystra (fot. 5-7).

Rozbiórka i modernizacja budowli niedostosowanych do wód wezbraniowych w zlewni potoku Pisarzówka, leśnictwo Lipnik (fot. 8-11).