Wydawca treści Wydawca treści

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

Według ustawy o ochronie przyrody Zespołami przyrodniczo – krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe i estetyczne. Na terenie terytorialnego zasięgu Nadleśnictwa Bielsko znajdują się 2 zespoły przyrodniczo – krajobrazowe.

Dolina Wapienicy– utworzony na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Bielska nr L/755/2001 z dn.6.1.2001. Położony w obrębie Wapienica, w leśnictwach Kamienica i Wielka Łąka na powierzchni 1505,64 ha.

Kategoria gruntu – głównie lasy, sporadycznie łąki, pastwiska, rola. Park ten ma charakter krajobrazu doliny górskiej, z zachowaniem w dużej ilości drzewostanów o naturalnym składzie gatunkowym. Z dużą ilością zbiorowisk roślinnych naturalnych i sztucznych. Występują tu fragmenty drzewostanów, starszych od 150 lat. Duże bogactwo flory i fauny. Obszar ten ma znaczenie dla edukacji ekologicznej, rekreacji i turystyki. Z uwagi na jego położenie i walory odwiedzany jest chętnie przez mieszkańców Bielska – Białej i innych regionów. Na jego terenie znajduje się ścieżka dydaktyczna.  

 

Cygański Las – utworzony na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Bielska nr XXXVII/11/93/2004 z dn. 7.12.2004. Las komunalny, obręb Wapienica, leśnictwo Kamienica. Powierzchnia 925,32 ha w tym na gruntach Nadleśnictwa 217,68 ha.

Kategoria gruntu – głównie las. Najważniejsze walory przyrodnicze zespołu przyrodniczo – krajobrazowego to :

- naturalny krajobraz leśny piętra pogórza i regla dolnego Beskidu Śląskiego

- duże zróżnicowanie szaty roślinnej charakteryzującej się udziałem gatunków chronionych i rzadkich w skali kraju oraz rzadkich lasów jaworowych z udziałem miesiącznicy trwałej, predysponowanych do objęcia ochron a rezerwatu przyrody,

- występowanie starodrzewi z dużym nagromadzeniem drzew o wymiarach pomnikowych

- występowanie bogatych zgrupowań zachodniokarpackich chrząszczy subalpejskich ba płn. zach. granicy areału