Web Content Display Web Content Display

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z działalnością Nadleśnictwa Bielsko

Ochrona danych osobowych

Wypełniając obowiązek nałożony przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako Rozporządzenie, na podstawie art. 13 ust.1 i ust.2 Nadleśnictwo Bielsko informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Bielsko z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Kopytko 13, tel. 33 818-31-69, e-mail: bielsko@katowice.lasy.gov.pl.


2. Dane osobowe są przetwarzane w celu:

1) Realizacji procesu rekrutacji – na podstawie art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz na podstawie udzielonej zgody w przypadkach pobierania danych wykraczających poza zakres wskazany w Ustawie.
2)Zatrudnienia pracowników ora­z przyjmowania na staże leśne – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia, wypełniając obowiązki wynikające z przepisów prawa, m.in. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy, Ustawy z dnia 13 października o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach i in.
3) Organizacji praktyk zawodowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wypełniając obowiązki wynikające z przepisów prawa, m.in. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy i in.
4) Rozpatrywanie wniosków – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. e Rozporządzenia, wypełniając obowiązki wynikające z przepisów prawa – Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
5) Realizacji zawartych umów z osobami fizycznymi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, tj. w celu wykonania umowy.
6) Udzielania informacji o środowisku/informacji publicznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wypełniając obowiązki wynikające z przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
7) Prowadzenia edukacji przyrodniczo-leśnej – na podstawie udzielonej zgody.
8) Prowadzenia rachunkowości - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wypełniając obowiązki wynikające z przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
9) Prowadzenia gospodarki łowieckiej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wypełniając obowiązki wynikające z przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.
10) Prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w tym realizacji procedur dotyczących prawa pierwokupu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wypełniając obowiązki wynikające z przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
11) Przeprowadzania przetargów oraz zamówień - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wypełniając obowiązki wynikające z przepisów prawa, m.in. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
12) Prowadzenie gospodarki leśnej (m.in. sprzedaż, rozpatrywanie reklamacji, prowadzenie „samowyrobu”, obrona i dochodzenie roszczeń, udostępnianie lasu) – podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, tj. realizacji umowy, art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wypełniając obowiązki wynikające z przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, w celu obrony i dochodzenia roszczeń.
13) Zwalczanie szkodnictwa leśnego – na podstawie odrębnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Sposób tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania dokumentów określa Jednolity rzeczowy wykaz akt dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stworzony zgodnie zapisami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.


4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów ujętych w ust. 2. Podanie danych jest obowiązkowe w sytuacji realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.


5. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (na warunkach określonych w art. 17 Rozporządzenia), ograniczenia przetwarzania i przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Realizacja tych praw może odbyć się po uprzednim złożeniu wniosku do Nadleśnictwa oraz jego rozpatrzeniu.


6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 606-950-000.


7. Odbiorcami danych osobowych (czyli podmiotom, którym ujawnia się dane osobowe) przetwarzanych przez Nadleśnictwo, mogą być:

1) Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
2) Zakład Informatyki Lasów Państwowych w zakresie utrzymania baz danych systemów informatycznych
3) Kancelaria Radców Prawnych świadcząca obsługę prawną
4) Firma świadcząca usługi archiwizacji
5) Urzędy Skarbowe
6) Zakład Ubezpieczeń Społecznych
7) Banki obsługujące wykonane transakcje
8) Podmioty świadczące usługi pocztowe

8. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, nie będą profilowane oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


9. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności oraz rozliczalności.