Asset Publisher Asset Publisher

Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

Parki krajobrazowe jako obszary chronione ze względu na wartości przyrodnicze historyczne i kulturowe, tworzone są dla zachowania, popularyzacji i upowszechniania tych wartości w warunkach racjonalnego gospodarowania. W założeniu powinny więc służyć umiejętnemu i racjonalnemu łączeniu funkcji ochronnych z gospodarczymi.

W związku z tym, że na terenie Nadleśnictwa Bielsko jak i sąsiednich nadleśnictw spotkać można mało przekształcone przez człowieka ekosystemy razem ze znajdującymi się tutaj zabytkami kultury materialnej oraz dla zachowania i ochrony szczególnych wartości przyrodniczych, fizjograficznych i krajobrazowych, w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa utworzona dwa parki krajobrazowe.

Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego utworzony został rozporządzeniem nr 10/98 wojewody bielskiego z dnia 16.06.1998 r. (Dz. Urz. Woj. Biel. nr 9 /98, poz.111) w celu zachowania, popularyzacji i upowszechniania szczególnych wartości przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Beskidu Śląskiego, w warunkach racjonalnego gospodarowania zgodnie z zasadami ekorozwoju.

Park Krajobrazowy Beskidu Małego został utworzony na mocy rozporządzenia nr 10/98 wojewody bielskiego z dnia 16.06.1998 r. (Dz. Urz. Woj. Biel. nr 9 /98, poz.110) w celu zachowania, popularyzacji i upowszechniania szczególnych wartości przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Beskidu Małego, w warunkach racjonalnego gospodarowania.