Lista Aktualności Lista Aktualności

Urządzamy las na kolejne 10 lat

W dniach 01-22.04.2015 protokół z posiedzenia Komisji Założeń Planu dostępny będzie w siedzibie Nadleśnictwa Bielsko

Rozpoczęły się prace związane z Planem Urządzania Lasu w Nadleśnictwie Bielsko na lata 2018-2027.

Plan Urządzenia Lasu to najważniejszy dokument dla każdego nadleśnictwa. Jest on zatwierdzany przez ministra właściwego ds. środowiska i obowiązuje przez 10 lat.

Od dnia 1 do 22 kwietnia w siedzibie Nadleśnictwa wyłożony do publicznego wglądu będzie protokół z posiedzenia Komisji Założeń Planu. Uczestnicy Komisji Założeń Planu (KZP) spotkali się 17 marca 2015r. w Bielsku-Białej.  Podstawowym zadaniem KZP jest sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu".

Uczestnikami KZP byli przedstawiciele:

- Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

- Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach

- Nadleśnictwa Bielsko

- Zespołu Ochrony Lasu

- Biura Urządzania Lasu

- lokalnych władz samorządowych

- przedsiębiorców leśnych

- służb mundurowych

- organizacji pozarządowych

- środowisk naukowych

- urzędów i organizacji zainteresowanych gospodarką leśną i ochroną przyrody w lasach nadleśnictwa.

Na spotkaniu, któremu przewodniczył z-ca Dyrektora RDLP w Katowicach Bogdan Gieburowski, przedstawiona została procedura tworzenia Planu Urządzenia Lasów, jaka obowiązuje we wszystkich nadleśnictwach w Polsce.

Następnie nadleśniczy Nadleśnictwa Bielsko Hubert Kobarski przedstawił referat dotyczący lasów nadleśnictwa. W referacie zawarte zostały najważniejsze informacje dotyczące: zasięgu terytorialnego nadleśnictwa, istniejących form ochrony przyrody,  planowanych zabiegów hodowlanych oraz zagrożeń dla lasu na tym terenie.

Lasy Państwowe zapewniają udział społeczeństwa w postępowaniu poprzez podanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do opracowania projektu PUL, dają również możliwość zapoznania się z założeniami do planu oraz możliwość zgłaszania uwag i wniosków.