Lista Aktualności Lista Aktualności

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

W Nadleśnictwie Bielsko utworzono 4 rezerwaty przyrody:

1. Rezerwat „Stok Szyndzielni"

Został utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa  z dn. 2.11.1953 roku.

Rezerwat jest w całości poddany ochronie ścisłej i zgodnie z zarządzeniem obowiązuje w nim całkowity zakaz wycinania drzew i poboru użytków rębnych, z wyjątkiem wypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego.

W rezerwacie chroniony jest zatem cały ekosystem lasu, czyli wszystkie elementy flory i fauny wraz ze środowiskiem ich życia.

Do rezerwatu należy źródłowy odcinek potoku Barbara, który na długości ponad 1 km płynie wzdłuż wschodniej granicy. Potok w pełni zachował naturalny charakter, a usytuowanie w granicach rezerwatu pozwala na ochronę specyficznego układu małopowierzchniowych biocenoz, które wykształcają się w jego dolinie.

Na podstawie wykonanej waloryzacji przyrodniczej rezerwatu wskazać można na następujące szczegółowe cele ochrony:

- ochrona mieszanych lasów dolnoreglowych oraz lasów na pograniczu regla dolnego i regla górnego: kwaśnej buczyny karpackiej, żyznej buczyny
 karpackiej , dolnoreglowego boru mieszanego oraz boru górnoreglowego,

- ochrona naturalnego siedliskowego i dynamicznego zróżnicowania lasów regla dolnego, na które składa się ich zmienność związana z warunkami siedliskowymi oraz mozaika faz i stadiów,

- ochrona rodzimego charakteru dolnoreglowych, w tym rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt,

- ochrona całego bogactwa gatunkowego lasów dolnoreglowych, w tym rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt,

- ochrona źródłowego odcinka potoku górskiego wraz z jego doliną, w której rozwinęła się mozaika biocenoz związanych z płynącą wodą, źródliskami i stromymi zboczami.

Rezerwat jest częścią rozległego kompleksu leśnego obejmującego prawie cały Beskid Śląski. Od południa graniczy z lasami wsi Brenna oraz drzewostanami Nadleśnictwa Ustroń, obręb Brenna. Z pozostałych trzech stron rezerwat otoczony jest lasami Leśnictwa Wielka Łąka. Północny stok Trzech Kopców, na których położony jest rezerwat, jest częścią rozległej doliny potoku Wapienica i jego dopływów.

Na terenie rezerwatu „Stok Szyndzielni" stwierdzono ponad 133 gatunków roślin naczyniowych.

RZADKIE ROŚLINY CHRONIONE:
parzydło leśne, wawrzynek wilczełyko, naparstnica purpurowa, śnieżyczka przebiśnieg, wroniec widlasty, lilia złotogłów, widłak jałowcowaty, podrzeń żebrowiec, ciemiężyca zielona, kosodrzewina, kopytnik pospolity, marzanka wonna, czosnek niedźwiedzi, goryczka trojeściowa, miesiącznica trwała, liczydło górskie

FAUNA

Na terenie rezerwatu i w jego bliskim sąsiedztwie zanotowano dotychczas występowanie 12 gatunków ssaków, 35 gatunków ptaków, 3 gatunków gadów i 4 gatunki płazów.

Wśród bezkręgowców szczególną uwagę zwrócono na występowanie kilku systematycznych grup owadów. Znaczna część ssaków, prawie wszystkie ptaki, wszystkie gady i płazy znajdują się na liście zwierząt chronionych. Pod ochroną znajdują się również gatunki z rodzaju biegacz. Spośród stwierdzonych na terenie rezerwatu gatunków owadów pięć figuruje na Czerwonej liście chrząszczy.

Ssaki– ryjówka aksamitna, ryjówka górska, wiewiórka pospolita

Ptaki – jastrząb gołębiarz, myszołów zwyczajny, siniak, kukułka, dzięcioły, pliszka rudzik, kos, piecuszek, mysikrólik muchołówka żałobna, sikorki

Gady i płazy– wykazano występowanie następujących gatunków: jaszczurkę zwinkę, jaszczurkę żyworodną, żmiję zygzakowatą. Płazy reprezentowane przez:, żabę trawną, ropuchę szarą i  kumaka górskiego. Wszystkie wymienione gady i płazy są chronione.

 

2. Rezerwat „Rotuz"

Utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dn. 30.12.1966 roku.

W rezerwacie chroniony jest cały kompleks zbiorowisk torfotwórczych, w których największą rolę odgrywa co prawda torfowisko przejściowe, to jednak jego ważnym składnikiem jest także roślinność torfowisk wysokich i torfowisk niskich.

Na terenie rezerwatu znajdują się także zbiorowiska leśne, podobnie jak samo torfowisko silnie uzależnione od gospodarki wodnej w podłożu. Są to przede wszystkim bory sosnowe: bór bagienny i bór wilgotny, które stanowią naturalne otoczenie torfowiska.

Rezerwat jest częścią rozległego kompleksu leśnego o pow. ponad 1000 ha, znajdującego się pomiędzy Chybiem na zachodzie i Zabrzegiem na wschodzie. Położony jest w Dolinie Górnej Wisły słabo urozmaiconej pod względem geomorfologicznym. Na terenie rezerwatu przeważają gleby torfowe.

Na terenie rezerwatu „Rotuz" stwierdzono ponad 77 gatunków roślin naczyniowych, 68 gatunków mchów i 19 gatunków wątrobowców.

CHRONIONE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZE:

wody otwarte, bagna, torfowiska, lasy, łąki i pastwiska

FLORA

rosiczka okrągłolistna, modrzewnica zwyczajna, storczyk szerokolistny, przygiełka biała, bagnica torfowa, bagno zwyczajne 

FAUNA

Gady i płazy – wykazano występowanie następujących gatunków: jaszczurkę zwinkę, jaszczurkę żyworodną , padalca, żmiję zygzakowatą. Płazy reprezentowane przez: żabę jeziorową, żabę trawną, ropuchę szarą i rzekotkę drzewną. Wszystkie wymienione gady i płazy są chronione.

Ptaki – rezerwat oraz otaczające go bory to także miejsce gniazdowania i żerowania licznych gatunków ptaków. Stwierdzono: kowalika, bogatkę, modraszkę, gila, świstunkę, rudzika, sójkę, raniuszka. Na omawianym terenie występuje słonka, prawdopodobnie lęgowa.

Nad obszarem torfowiska sporadycznie można obserwować polujące ptaki drapieżne: myszołów zwyczajny , rzadziej krogulec, natomiast nocą i o zmierzchu puszczyka.

Ssaki– stałymi mieszkańcami torfowiska są ssaki owadożerne i gryzonie tj. ryjówka aksamitna, norniki, mysz leśną, mysz polna, nornica ruda.

 

3. Rezerwat „Dolina Łańskiego Potoku"

Rezerwat na powierzchni 47,07 ha został utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23.12.1998 roku.

Rezerwat jest częścią ekosystemu leśnego Pogórza Śląskiego. Obszar rezerwatu podzielono na obręby: ochrony czynnej stabilizującej i ochrony czynnej kreatywnej. Cały rezerwat objęto w obszarze ochrony krajobrazowej.

Planowane w rezerwacie zabiegi ochrony czynnej mają na celu utrzymanie naturalnych zbiorowisk leśnych położonych w dolinie potoku.

Ważniejsze zbiorowiska, zespoły roślinne:

- podgórski łęg jesionowy

- nadrzeczna olszyna górska

Chronione środowiska przyrodnicze:

- naturalne zbiorowiska wilgotne i bagienne, z bogatą roślinnością zielna i miejscem rozrodu wielu gadów i płazów,

Rzadkie rośliny chronione:
- ciemniężyca zielona

 

4.Rezerwat przyrody „Jaworzyna"

Został utworzony na podstawie rozporządzenia Wojewody Śląskiego nr 20/03 z dnia 05.08.2003 roku.

Przedmiotem ochrony na jego terenie są górskie zespoły leśne:

  • jaworzyna górska z miesiącznicą trwałą
  • kwaśna buczyna górska
  • żyzna buczyna karpacka

Rzadkie rośliny chronione:
- miesiącznica trwała