Lista Aktualności Lista Aktualności

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Prace dotyczą prac na trasie budowy drogi S1

Nadleśnictwo Bielsko ogłasza postępowanie w celu udzielenia zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne, z pominięciem regulacji ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 dalej: ustawa pzp) – na podstawie art. 11 ust. 4 pkt. 6 ustawy pzp, na usługi leśne pn. „Prace pozyskania i zrywki drewna, usuwania podszytów i prace towarzyszące, związane z wycinką drzew i krzewów na nieruchomościach, na których będzie realizowana budowa drogi S1” 

Link do prowadzonego postępowania :

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-bielsko/wycinka-drzewostanu-pod-droge-s1