Lista Aktualności Lista Aktualności

Dialog o przyszłości lasów

Spotkanie w Nadleśnictwie Bielsko z udziałem ekspertów i samorządowców

W czwartek 20 czerwca na zaproszenie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz Głównego Konserwatora Przyrody, Pana Mikołaja Dorożały, odbyło się w siedzibie Nadleśnictwa Bielsko, spotkanie poświęcone lasom wokół Bielska – Białej. Do siedziby Nadleśnictwa zaproszeni zostali samorządowcy, przedstawiciele organizacji społecznych skupionych wokół inicjatywy „Las wokół miast”, przedstawiciele instytucji zajmujących się ochroną środowiska oraz eksperci z dziedziny klimatologii i hydrologii. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy i naczelnicy wydziałów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach i Nadleśniczowie sąsiednich nadleśnictw.

Po wprowadzeniu do tematu przez Pana Ministra swoje wystąpienia zaprezentowali eksperci i strony zgromadzone na sali. Następnie po krótkiej przerwie doszło do dyskusji pomiędzy uczestnikami, którą ponownie podsumował Pan Minister Dorożała. Wyraził on nadzieję, iż wszystkie strony dojdą wspólnie do porozumienia w sprawie takiego zagospodarowania lasów wokół bielskiej aglomeracji, by mogły one sprostać oczekiwaniom społecznym, a jednocześnie pełnić ustawowe funkcje przyrodnicze, społeczne i gospodarcze. Ponadto do protokołu zostały zebrane wnioski i pytania zapisane przez uczestników na przygotowanych formularzach. Prawo do przekazania własnych wniosków otrzymały również osoby zgromadzone na zewnątrz budynku, zorganizowane w dwie demonstrujące swoje przekonania grupy. Obecnie wnioski te są opracowywane przez nadleśnictwo i niezwłocznie po uzyskaniu wszystkich odpowiedzi zostaną opublikowane na naszych stronach internetowych.

Niezależnie od powyższego w pierwszych tygodniach lipca odbędzie się kolejne spotkanie zainteresowanych, które było już wcześniej planowane. Mamy nadzieję na owocną dyskusję i zbliżenie stanowisk. Nadleśnictwo wychodząc naprzeciw postulatom strony społecznej w tworzonym obecnie planie gospodarczym, ograniczyło plany pozyskania drewna na rok 2025 o 40% w stosunku do wielkości operatowych. Dalsze dyskusje chcemy prowadzić w kierunku uzgodnienia sposobu zagospodarowania konkretnych obszarów, zarówno w perspektywie najbliższych lat jak nowego Planu Urządzania Lasu, do tworzenia którego będziemy przystępować w roku 2026.